12. Исус — Съдията на света

Превод от немски: Нанка Недева

Първата връзка между чин и функция на Исус Христос като съдия, ние намираме в Посланието на Юда, стихове 14-15, където се цитира пророчеството на Енох.

  • „… Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.” ( Юда 14-15 ).

Във връзка със срещата на Авраам с Господ ( Битие 18:25 ) и пояснение на Исус в ( Евангелие на Йоан 8:56-58) става очевидно, че явилият се на Авраам Господ е бил сам Исус в образа на човек. Там Авраам се яви пред Господ и каза:

Далеч от Тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведния с нечестивия, така щото праведният да бъде като нечестивия! Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?” ( Битие 18:25 )

За Месията ( Христос ) е казано в книгата на Исая 2:4: Бог ще съди между народите, И ще решава между много племена;”

В книгата на Исая 42:1 Бог вменява на Христос съдебни задължения

Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите.” ( Исая 42:1)

Други места от Стария Завет подчертаващи съдебното служение на Исус Господ са: Псалм 7:9; 8:9; 95:13; 97:9; Исая 33:22.

Справеливостта се явява основна същност на Бога и Той възстановява справедливост по различно време и по различни начини от съдене и осъждане.

  • Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички,”за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.” ( Йоан 5:22-24 )
  • и дал Му е власт да извършва съдба, защото еЧовешкият Син” ( Йоан 5:27 )

А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. .. и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.” ( Матей 25:31и по нататък )

тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.” (Деян Ап. 17:31)

  • „… пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му:” ( 2 Тим. 4:1 )

сравнете с

  • но те ще отговорят пред Онзи, Който скоро ще {Гръцки: Е готов да.}* съди живите и мъртвите” ( 1 Петр. 4:5 )

Учениците / апостолите на Исус също участваха по специален начин в съдебната дейност на Христос:

А Исус им рече: Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, тоже ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.” (Матей 19:28)

Във всичко, което Исус прави, той привлича и Своето обкръжение. Особено забележителен е факта, че Исус привлича от тази висока и отговорна позиция Своите последователи, разбира се в рамките, предопределени от Него:

Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи;” ( 1 Кор. 6:2-3 )

В резултат на това всички се яви пред съдилийството на праведния Христос .

Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.” ( 1 Кор. 4:5)

Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.” ( 2 Кор. 5:10 )

Исус като съдия на света, за едни това е утешение, защото тяхното прво ще бъде възстановено и те ще получат награда; за други е страх, заото те ще получат справедливо наказание.

Божията тайна – Исусс Христос, в Него действително живее цялата пълнота на Божията сущност.

 

Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert