Стъпки във вярата за спасение чрез Исуса Христа

Стъпки във вярата за спасение чрез Исуса Христа

IMG_1083

Иллюстрация 1 Янтът и кръстът, раждането и смъртта на Исус, Коледа и Пасха принадлежат заедно.

Стъпки във вярата за спасение чрез Исуса Христа

 

Въведение за проповедника

 

 

“Никой не може да дойне при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил… “ (Иоана 6, 44)

 

 • “… и Господ отвори сърцето на Лидия да внимава на това, което Павел говореше.” (Деян. 16, 14)

 

 • “И той (Светият Дух), когато дойде, ще обвини света за грях; …, за грях, защото не вярват в Мене (Исуса).” (Иоана 16, 8-9)

 

 • “… Как сте повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?” (Римл. 10, 14)

 

 • “И тъй вярването е от слушането (на благата вест), а слушането – от Христовото слово.” (Римл. 10, 17)

 

В настоящето изложение се разглеждат 6 стъпки във вярата за спасение чрез Исуса Христа, първата от които е основополагащата и в същото време – най-трудната за човека.

 

 

Стъпки във вярата за спасение чрез Исуса Христа

 

Въведение за търсещия

 

С помощта на 3 библейски понятия могат да се обяснят:

 1. Погиналост – състоянието на хората.
 2. Любов – връзката на Бог към хората.
 3. Вяра – връзката на човека към Бога.

 

В евангелието от Иоана 3, 16 се срещат и трите понятия:

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син,

за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

 

 1. Божията диагноза е: всички хора са погинали. Ако Бог не беше убеден в това, не би бил жертвал Неговия единствен и възлюбен син.

Причината, поради която всички са погинали, е отцепването на човека от Бога:

 • “… Бог надникна от небето над човешките чада, за до види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всеки един от тях се обърна надире; всички заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма ни един.”

Псалм 53, 2-3

Това отдалечаване на човека от Бога започва още при Адам и Ева, първите хора на земята   (Битие 3)

и чрез думите на пророк Исаия ни напомня Бог за това тъжно събитие:

 • “Твоят праотец съгреши….”

(Исаия 43, 27)

И също чрез Павел, видния теолог на първото столетие, говори Бог:

 • “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога”

(Римл. 3, 23)

 • “Зотав, както чрез един човек (Адам) грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха”

(Римл. 5, 12)

Както виждаме се простира Божията диагноза за греха, и чрез това – за погиналостта на всички хора, през цялото свето писание.

 

 1. Бог обича света (хората). Ясен израз на тази Негова любов към “погиналите” е жертвата на Неговия син. Бог е даващ Бог, Той дава с охота, без принуда. Бог дава обилно, най-доброто, което има, а не което Му е останало в излишък и това още веднъж подчертава любовта в Неговото отношение към човека. Тази любов не е основана на чувство за състрадание. Тази любов е Негова воля.
 • “… не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.”

(2. Петр. 3, 9)

Това е истинска любов!

Тази любов е като мост, който Той между нас построява.

Тази любов е като спасително въже, което Той ни хвърля.

Тази любов е като една силна, избавяща ръка, която Той ни подава.

Тази любов е като една стълба, която Бог от небесата спуска.

 

 1. Когато човекът осъзнае Божията любов чрез Исуса Христа, е необходима вяра, за да бъде спасен.
 • “А без вяра не е възможно да се угоди Богу, зящото който дохожда

при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия,

които го търсят.”

(Евр. 11, 6)

Следователно вярата е ключът – признаването на Бог, на Неговото съществувание, на Неговото отношение към нас хората. При това не само вярата на Бог въобще, но вярата в Божия син, Исуса Христа, чрез закона и пророците от Бога обещан, когато времето му дойде – изпратен и с кръщението на Йордана от Светия Дух благословен спасител на света.

Бог създава всички необходими предроставки за спаснието на човека и ни приканва:

покайте се (Апост. 17, 30),

обърнете се (Деян. 3, 19),

вярвайте в Исуса (Иоана 3, 16).

Но какво означават подкани и как изглеждат те?

 • Какво е покаяние според Божието слово?
 • Какво означава обръщение?
 • В какво се изразява вярата в Исуса?

 

Следните стъпки могат да ни помогнат да разберем по-добре както Божиите изисквания, така и Неговото предложение.

 

Първата стъпка във вярата е осъзнаването на греховността – признанието, че и аз принадлежа към тези, които са се отдалечили от Бога и поради това и аз съм погинал(а).

 

Цар Давид изразява това познание с думите:

“Ето родих се в нечестие, и в грях ме зачна майка ми”

(Псалм 51, 5)

Пророк Исаия казва при срещата с Господа:

“Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на силите.”

(Исаия 6, 5)

Симон Петър (по късно апостол Петър) пада пред Исусовите колене и казва:

” Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.”

(Лука 5, 8)

В Божията светлина губи човека потрбността да се оправдава за допуснати пропуски или извършени неправди и не мисли да парадира с добрите си дела пред Бога.

 

И действително може човек Божията благосклонност, благоволение, милост и сърдечна помощ само тогава да изживее, когато той предприеме тази първа стъпка във вярата.

При това не се касае за някакъв силов акт от наша страна, но за едно искрено признание:

 • Господи, Ти си прав, аз съм в неправда,
 • Господи, Ти си свят, аз обаче съм един грешник и погинал.

 

Втората стъпка: Признание на грешния живот и покаяние пред Бога

 

Покаяние означава промяна във възгледите. Това не е действие в прекия смисъл на думата и въпреки това представлява една важна стъпка към Бога. Тази радикална промяна в мисленето откриваме при изгубения син в евангелието от Лука 15, 17-19:

“А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе…”

 

“Дойде на себе си”, “осъзна”, “съжали”, поглед към Бога, Отеца, и израстването на желанието във волево решение:

“Ще стана да ида при баща си и да си призная греховете пред него”.

 

Така както и Давид не издържа и пред Бога греховете си признава казвайки:

“Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих;

рекох: ще изповядам на Господа престъпленията си…”

(Псалм 32, 5)

 

Понякога играе публичното признание голямо значение, както четем в Деянията на апостолите 19, 18-19:

“И мнозина от повярвалите дохождаха та се изповядаха и изказаха делата си. Мнозина още и от тия, които правеха магии, донесоха книгите си и ги изгаряха пред всичките …”

 

Бог не се нуждае от списък на греховете ни – Той знае нашето минало, но е добре да се изброят конкретно някои прегрешения както например правенето на магии или при Давид – прелюбодеяние и убийство.

 

Третата стъпка: Молитва пред Бога за опрощение на греховете

 

Давид се моли: “Измий ме (Господи) съвършено от беззаконието ми,

и очисти ме от греха ми” (Псалм 51, 2)

“Сърце чисто сътвори в мене Боже и дух постоянен

обновявай вътре в мене” (Псалм 51, 10)

 

Бирникът се моли в храма: “… Боже бъди милостив към мене грешника” (Лука 18, 13)

 

И злодея на кръста се моли: “… Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си” (Евангелие от Лука 23,42)

 

 

 

Четвъртата стъпка: Приемане на прошката с вяра

 

Понякога буквално движение е свързано с приемането на прошката.

Исус казва на една грешница: “… Прощават ти се греховете… Твоята вяра те спаси; иди си с мир.” (Лука 7, 48-50)

“…този (бирникът) ще отиде у дома си оправдан”(Лука 18, 14)

 

Да се приеме прошка означава вяра в Божието обещание, че Той действително в този момент прощава.

 

“Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда”

(1.Иоана 1, 9)

 

Исус казва на молещия се злодей на кръста: “… Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая.” (Лука 23, 43)

 

Когото Бог очисти, комуто Той прости и  заличи греховете, този човек става праведен

“всеки, който вярва се оправдава чрез Него (Исуса)

(Деян. 13, 39)

 

Петата стъпка: Готовност да се откажем от греховния живот

 

За хората се разбира от само себе си да пазят нови и чисти дрехи от омърсяване. Колко повече важи за очистен в сърцето човек откъсването от един живот в грехове и опазването на новия живот от грехове!

 

На изцеления в къпалнята Витесда  Исус казва:

“… не съгрешавай вече…”

(Иоана 5, 14)

 

… и на жената, обвинена в прелюбодеяние:

“иди си, отсега не съгрешавай вече”

(Иоана 8, 11)

 

Апостол Павел пише до вярващите в Рим:

“И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да не се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата…” (Римл. 6, 12-13)

 

Подобни са думите му към колосяните:

“Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство; поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познаниепо образа на Този, Който го е създал.”

(Кол. 3, 5-10)

 

До ефесяните пише Павел:

“Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди,

като върши с ръцете си нещо полезно…” (Еф. 4, 28)

 

Шестата стъпка: Готовност да приемем водното кръщение

 

Кръщението всъщност не е предпоставка за спасение, (мнозина нямат дори възможността да се кръстят), но от думите на Исус и апостолите, както и от тяхната практика, е видно, че кръщенето е тясно свързано с изповядването и вярата в Исуса.

 

Исус поръчва на учениците си: “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух” (Мат. 28, 19)

 

Петър казва на събралите се в Ерусалим: “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово зо прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух”

(Деян. 2, 38)

 

“И тъй, тия, които приеха поучението му, се кръстиха….”

(Деян. 2, 41)

 

За началника на затвора се предава: “..и без забава се кръсти, той и всичките негови.. “(Деян. 16, 33)

 

Павел пише до римляните: “Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърта, тъй щото, както Христос бъде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.”

(Римл. 6, 4-5)

 

Какво става при обръщението?

Важно е да се отбележи, че без въздействието на Светия Дух нищо не става. Светия Дух предизвиква осъзнаване на греховете, вяра, промяна в мисленето, и предава спасението в Исуса Христа. Без помощта на Светия Дух човек нито може да се превърне в Божие дете, нито като Божие дете да остане. Няколко откъса от Библията по въпроса за новото състояние на човек след обръщението:

 

 1. Божието слово споменава промяна в статуса на човека – след обръщението човек вече е дете Божие:

 

“А на ония, които го приеха (Исуса), даде право да станат

Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.”

(Иоана 1, 12)

“Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа”

(Гал. 3, 26)

 

 1. Бог обещава на вярващите Светия Дух:

 

“… и щи приемете тоя дар, Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.”

(Деян. 2, 38-39)

“в когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, – в Когото като и повярвахте,

бяхте запечатани с обещания Свети Дух”

(Еф. 1, 13)

“И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни

Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!”

(Гал. 4, 6)

 

 1. След обръщението човек вече е ново създание:

 

“За това, ако е някой в Христа, той е ново създание;

старото премина; ето [всичко] стана ново.”

(2. Кор. 5, 17)

 

При обръщението Светия Дух предизвиква духовно “новорождение” (Иоана 3, 3-5; 1. Петра 1, 3; 1, 23; Тита 3, 5).

Новороденият човек е освободен от осъждането на вечни мъки,

греховете му са простени,

от смъртта си пробива път към живота,

изпълнен от сега с вечен живот и надежда за възкресение и приемане във вечното царство на Отеца.

Плодовете на новия живот:

 

 1. Благодарност и възхвала на Бога за спасението

(Лука 17, 17-19)

 

 1. Радост за спасението чрез Исуса

(Деян. 16, 34)

 

 1. По възможност връщане на откраднатото

(Лука 19, 1-10 (8))

 

 1. Готовност да си прощаваме едни на други

(Еф. 4, 32; Мат. 6, 14)

 

 1. Даване на свидетелство за спасението чрез Исуса

(Мар. 5, 19-20)

 

 1. Жажда за Словото Божие

(1.Петр. 2, 2; Деян. 17, 11; Лука 10, 39)

 

 1. Желание за общуване с вярващи (в молитвите, в преломяването на хляба, в поучението на апостолите)

(Деян. 2, 42; 46-47)

 

 1. Желание за общуване с Бога в молитвите

(Лука 11, 1; Мат. 6, 5-6; Еф. 3, 14-15)

 

Желание да се участва в служението на вярващите (материални помощи за бедни и нуждаещи се).    

5-1-2014_030

Иллюстрация 3 Камъкът с които гроба е затворена В градинската гробница в Ерусалим поклонниците си спомнят празната гробница в първия ден от седмицата (снимка: април 1986 г.).

5-1-2014_031

Иллюстрация 4 Много поклонници предпочитат да потърсят почивка и преданост в така наречената Гробнична гробница в Ерусалим, защото в църквата на Свещения Гроб е твърде много тълпи (снимка: април 1986 г.).

 

Posted in Спасение чрез Исус Христос | Leave a comment

Божията тайна – Исус Христос

Божията тайна – Исус Христос

Фотография 1 Въсход сълнца над Бяло море близо до Керамоти (Фото от 15 Септембри 2016).

Въведение

 

Превод от руски: Снежана Обликова

В нашият свят се пазят много тайни, били те лични, семейни, икономически, военни или държавни. Бог обаче, точно наобратно е устремен в разкритието на своята тайна.

Слънце над Генесаретското езеро (Фото: Июль 1994).

Слънце над Генесаретското езеро (Фото:  Июль 1994).

 

 

Най-величествената и дълбока тайна, която някога е съществувала, се явява в личността на Исус Христос. Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , | Leave a comment

12. Исус — Съдията на света

Превод от немски: Нанка Недева

Първата връзка между чин и функция на Исус Христос като съдия, ние намираме в Посланието на Юда, стихове 14-15, където се цитира пророчеството на Енох.

 • „… Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него.” ( Юда 14-15 ).

Continue reading

Posted in Кой е Исус | Leave a comment

11. Исус – Господар на Вселената

Превод от руски: Снежана Обликова

Така наречената «Ш´ма» (Богопризнание) във Второзаконие 6,4 звучи така: Слушай, Израилю: Йехова, нашият Бог, е един Господ“. Тук употребеното числително име е един“. Така също в Новия Завет се изявява единственността на Бог, както и Апостол Павел пише в Ефес. 4,4-6: Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви;един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички «. Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , , | Leave a comment

10. Исус – Цар на царете

Превод от немски: Нанка Недева

Идеята или мисълта `Цар` идва сигурно от Бог, както и можем да прочетем в Изход 15,18: „Бог ще царува до вечни векове“! Още от времето на нашите праотци Бог е давал указания за царствата (Битие 17,6).

Титлата Цар, гр. `βασιλευς` (евр. Мелхи) е много стара, още от древни времена, Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , | Leave a comment

9. Исус – истинският Първосвещенник на Бога

Превод от руски: Снежана Обликова

Нито един човек няма пряк достъп до Бога, на него му е нужен посредник. Тази длъжност е изпълнявал свещеник, предопределен от Бога. Първият свещеник, който бил посредник на народа на Израил пред Бога, бил Арон, по-големият брат на Мойсей, поради което него го наричат Първосвщенник (гр. αρχιερέως – архиереос). Свешенослужението на Арон продължило с малки прекъсвания до разрушаване на храма, през 70-та година след Христа. Тъй Ааронското свещенослужение беше премахнато, защото това е било свързано изключително със светая светих (ковчега на завета на Господа) и по-късно с храма. Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , , , , | Leave a comment

8. Исус – Божият Христос

Превод от руски: Снежана Обликова

По времето на Стария Завет, Първосвещенниците (Аарон – Мойсей, Изход 40,13), пророците (Елисей – Илия, 3 Царе 19,16) и царете (Давид – Самуил, 1Царе 16,12), за тяхното служение ги помазали с елей. В гръцкият превод на Старият Завет (LXX) нееднократно се среща определението ´Христос´, което в основата си се е отнасяло за Първосвещенник или Цар ( Левит 4.5,16;6,15; Царе 16,6;24,7; 2 Летописи 6,42). Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , , | Leave a comment

7. Исус – Божият Пророк

Превод от немски: Нанка Недева

През всички времена и още повече в наше време настава неистова борба за правото „да бъдат изслушани”. На кого принадлежи първата и последната дума. Говорещият оказва определен натиск на слушателя, а това в по-голяма или по-малка степен поттвърждава неговото влияние. Колкото е по-голям текущият обем информация, толкова по-добре се преценява кого да се слуша.

Още по времето на Стария Завет гласът на пророка е бил „глас” на Бога. Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , , | Leave a comment

6. Исус – Спасител и Изкупител на света

Превод от руски: Снежана Обликова

IMG_1083

Символи за Спасителя Исус Христос

Изкупление – това е най-голямата и съдържателна тема в Библията. В Старият Завет, Бог много често разкрива Своя план за спасението на Света. Особенно ясно Божието спасение се проследява в избавлението на Израилевия народ от египетско робство. От този момент в темата за спасение се използват следните термини. Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , | Leave a comment

5. Исус – добрият Пастир

Превод от немски: Нанка Недева

Това беше Божие провидение, че Неговият Син, като добър пастир (гр. ο ποιμένος) ще пасе Своя народ. Мисълта на Бога става все по-понятна, изхождайки от предишни истории от Стария Завет, където професията на пастиря да пасе овцяте, преминава като червена нишка през святото Писание и е тясно свързана с историята на Божият народ. Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , , | Leave a comment

4. Исус – Божият Агнец

Превод от руски: Снежана Обликова

Все по-дълбоко се спуска Божият Син в бездната на човешкото страдание и мъка. Колко още Му предстои да изпита, за да се разбере напълно, какво е направил човек със своето непослушание и съпротивление на Бога. Continue reading

Posted in Кой е Исус | Tagged , | Leave a comment