11. Исус – Господар на Вселената

Превод от руски: Снежана Обликова

Така наречената «Ш´ма» (Богопризнание) във Второзаконие 6,4 звучи така: Слушай, Израилю: Йехова, нашият Бог, е един Господ“. Тук употребеното числително име е един“. Така също в Новия Завет се изявява единственността на Бог, както и Апостол Павел пише в Ефес. 4,4-6: Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви;един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички «.

   Повече от 7000 пъти се среща в Библията думата «Господ» и в болшинството от случаите тази титла се отнася за Израилевия Бог. В старо – еврейската Библия е написано  «ЯХВЕ» — това Божие Име в гръцкия превод на Стария Завет е преведено навсякъде `Господ`.

   Още при сътворението на вселената, Бог сам себе си нарича Господ  :Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Бог създаде небе и земя.» (Битие 2,4)

Скрито указание за Христос като Господ, намираме в Битие 18,22: Тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом. Но Авраам още стоеше пред Господа .

В Йоан 8, 56-58 Исус говори : Баща ви Авраам ликуваше, че ще види Моя ден; и го видя и се възрадва. Юдеите Му казаха: Петдесет години още нямаш, а и Авраам ли си видял? Исус им каза: истина, истина ви казвам:преди да се е родил Авраам, Аз Съм“.

   И тук се смесват в едно `Аз Съм` Бог Отец с `Аз Съм` Бог Син.

   В Изход 3,14 : И Бог отвърна на Мойсей: `Аз съм Онзи, Който съм`. Каза още: Така кажи на израилтяните: `Онзи, Който съм, ` ме изпрати при вас“.

   В Стария Завет често се употребява двойното изразяване`Господ на Господ` (Пс 110,1). В старо-еврейски срещаме често: ЯХВЕ, Адонай`“.

   Така също Малахия, последния пророк от Стария Завет подчертава идването на Месия като `Господ`: Ето, Аз изпращам вестителя Си, Който ще устрои пътя пред Мен; и Господ, когото търсите, неочаквано ще дойде в храма Си. Да! Ангела на завета, Когото вие желаете; ето, иде, казва Господ на силите». ( Малахия 3,1)

В Новия Завет обозначението`Господ` еднозначно се отнася за Исус, също и в Лука 2,11: Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ “.

   Така също и Давид описва Месия като `Господ` в Пс 110,1:“Давидов псалом: « И каза `Йехова на моя Господ` (гр. „ειπεν ο κυριος τω κυριω μου“): Седи отдясно Ми, докато положа враговете ти за твое подножие»“.

   И Исус съсредоточва вниманието Си в изказването на Матей 22,41-46: «И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: Какво мислите за Христос? Чий Син е? Казаха Му : на Давид. Каза им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича `Господ`, като казва: каза Господ на моя Господ: Седи отдясно на Мене, докато положа враговете Ти под краката Ти?И така, ако Давид го нарича Господ, как тогава Той е негов Син? И никой не можеше да Му отговори нито дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси«.

   Исус не само допуска, но и сам се обозначава като`Господ`: » Вие Ме наричате Учител и Господ; и право казвате, защото съм такъв“. (Йоан 13,13)

И Тома възкликва, когато вижда пред себе си Исус: Мой Господ и мой Бог“!

   И Апостолите подчертават с болшинство в Деяние на Апост. 2,36: „И така, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие разпънахте, Него Бог е направил и`Господ` и Христос “.

Апостол Павел също разделя Божеството Христос с обоснованието от пророк Исаия 11,10: «И пак Исаия казва: Ще се яви Есеевият корен и Този, Който ще се издигне да владее над народите, на Него ще се надяват народите». (Римл 15,12)

Следващите потвърждения също подчертават, че обръщението Господ в Стария Завет се отнася за Исус: Пс 34,9: «ако сте опитали,че Господ е благ; при Когото, като идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен«! (Цитат от 1Петрово 2,3-4)

Римл 10,13: Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси “.  (Цитат от Йоил 3,5)

   Към Филипяните 2,9-11, апостол Павел пише за Исус: Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ , за слава на Бога Отца».

   Което се касае за Бог Отец се отнася също и за Сина, за сравнение 1Тим 6,15 и Откр 17,14: „…те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; също и онези, които са с Него, ще победят, които са призвани, избрани и верни“.

   Откр 19,16: И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: «Цар на царете и Господ на господарите “.

   Отношението на вярващите към Господ съответства на отношението като на слуги на Господа, но те имат пълномощия от своя Господ: Откр 22,3 : Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и Неговите слуги ще Му служат “.

   Данаил 7,27: А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще бъдат дадени на народа, които са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно и на Когото всички владичества ще служат и ще се покоряват“.

От своя Отец Исус е получил всички пълномощия: Матей 28,18: Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде ми се всяка власт на небето и на земята “.

Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert